Thông báo danh sách trúng tuyển vào chuyên ngành

Updated : 2022/10/06

STT Chuyên ngành  
1 Tiếng Anh Danh sách trúng tuyển
2 Tiếng Anh thương mại Danh sách trúng tuyển
3 Tiếng Anh du lịch Danh sách trúng tuyển
4 Tiếng Anh truyền thông Danh sách trúng tuyển
5 Tiếng Anh thương mại điện tử Danh sách trúng tuyển
6 Tiếng Anh CLC Danh sách trúng tuyển
7 Tiếng Anh du lịch CLC Danh sách trúng tuyển
8 Tiếng Anh thương mại CLC Danh sách trúng tuyển
9 Tiếng Pháp Danh sách trúng tuyển
10 Tiếng Pháp du lịch Danh sách trúng tuyển
11 Tiếng Pháp truyền thông & sự kiện Danh sách trúng tuyển
12 Tiếng Nhật Danh sách trúng tuyển
13 Tiếng Nhật thương mại Danh sách trúng tuyển
13 Tiếng Nga Danh sách trúng tuyển
13 Tiếng Nga du lịch Danh sách trúng tuyển