Thông báo về việc đăng ký HP học kỳ 2 năm học 2015 – 2016 dành cho sinh viên khóa 2015

Updated : 2016/02/05

Về việc đăng ký HP học kỳ 2 năm học 2015 – 2016 dành cho sinh viên khóa 2015
 
Do hệ thống trang web daotao.ufl.udn.vn bị sự cố kỹ thuật nên sinh viên khóa 2015 đăng 
 
ký trên web: tinchi.cfl.udn.vn theo số tài khoản và mật khẩu đã cấp
 
Sinh viên xem file video hướng dẫn đăng ký trước khi thực hiện đăng ký thử.
 
Thời gian đăng ký thử: từ ngày 04/02/2016 – 14/02/2016 trên trang web tinchi.cfl.udn.vn
 
Chú ý: 
 
- Sinh viên các lớp CLC, TVNN không cần đăng ký chỉ xem lịch học và có thể hủy 
 
bớt học phần nếu thấy không phù hợp
 
- Sinh viên nên đăng ký các học phần môn chuyên ngành theo cùng một nhóm.
 
Ví dụ: KNTB1.3, KNTB1.4, KNTB1.5 thì chọn KNTB1.3-15.01, KNTB1.4-15.01 
 
và KNTB1.5-15.01