Giới thiệu - Đào tạo Sau đại học

PHÒNG ĐÀO TẠO - SAU ĐẠI HỌC

Chức năng:
Bộ phận Sau Đại học trực thuộc phòng Đào tạo có chức năng quản lý và tổ chức đào tạo sau đại học phục vụ việc giảng dạy và đào tạo cán bộ ngoại ngữ có trình độ cao cho đất nư­ớc.
Nhiệm vụ
- Phối hợp với các khoa xây dựng và bảo vệ các đề án trình Bộ Giáo dục-Ðào tạo và ÐHÐN xin mở các mã ngành đào tạo sau đại học;
- Thực hiện việc quản lý đào tạo theo danh mục các ngành đào tạo đư­ợc giao, thuộc các loại hình đào tạo ở bậc sau đại học.
- Phối hợp với các khoa đào tạo trong Tr­ường và giảng viên, cán bộ nghiên cứu trong và ngoài Trường tham gia đào tạo sau đại học.
- Thực hiện các chư­­ơng trình bồi dư­ỡng sau đại học để nâng cao trình độ cho các đối
t­ượng khác theo đúng Quy chế đào tạo sau đại học của Bộ Giáo dục và Đào tạo và Quy định đào tạo sau đại học của Đại học Đà Nẵng
- Xây dựng kế hoạch, quản lý quá trình đào tạo và bồi dư­ỡng sau đại học theo đúng quy định hiện hành.
- Đầu mối tổ chức và thực hiện các chư­ơng trình liên kết đào tạo với nư­ớc ngoài ở bậc sau đại học.
- Thực hiện các thủ tục xét duyệt, công nhận tốt nghiệp, cấp bằng Thạc sỹ, Tiến sỹ và bảng điểm học tập kèm theo cho những ng­ười hoàn thành ch­ương trình học tập đúng theo quy định.
- Quản lý hồ sơ, kết quả học tập, quản lý học viên (tiếp nhận, quản lý học tập, thực hiện chế độ chính sách, khen thư­ởng, kỷ luật, học tiếp, ngừng học, thôi học…), tổ chức giảng dạy các chuyên đề , thi hết môn và tổ chức thực hiện luận văn, luận án tốt nghiệp cho học viên cao học và nghiên cứu sinh trong toàn trường theo đúng các quy định hiện hành.
- Phối hợp với Phòng Kế hoạch -Tài chính lập kế hoạch sử dụng kinh phí phục vụ công tác đào tạo sau đại học.
- Phối hợp với Phòng Tổ chức - Hành chính và Phòng Cơ sở Vật chất sắp xếp và sử dụng thiết bị, hội tr­ường, lớp học phục vụ đào tạo sau đại học.
- Phối hợp với Phòng Khoa học và Hợp tác Quốc tế và các khoa đào tạo xây dựng kế hoạch và thực hiện các dự án, chư­ơng trình và hoạt động hợp tác quốc tế trong đào tạo sau đại học.
- Tham mưu cho Hiệu trưởng giải quyết những vấn đề phát sinh trong quá trình tổ chức đào tạo SÐH.