Văn bản pháp quy

STT TIÊU ĐỀ MÔ TẢ
1 Quyết định về việc ban hành quy định tổ chức thực tập tốt nghiệp ở nước ngoài cho sinh viên hệ chính quy Quyết định số 568/QĐ-ĐHNN ngày 15/6/2017 về việc ban hành quy định tổ chức thực tập tốt nghiệp ở nước ngoài cho sinh viên hệ chính quy tại Trường Đại học Ngoại ngữ - ĐHĐN
2 Quyết định 740/QĐ-ĐHNN v/v ban hành quy trình quản lý và cấp phát bằng tốt nghiệp đại học Quyết định 740/QĐ-ĐHNN v/v ban hành quy trình quản lý và cấp phát bằng tốt nghiệp đại học
3 Quyết định 626/QĐ-ĐHNN v/v ban hành các quy trình quản lý đào tạo hệ chính quy Quyết định 626/QĐ-ĐHNN v/v ban hành các quy trình quản lý đào tạo hệ chính quy
4 Quyết định 395/QĐ-ĐHNN ngày 02/06/2015 ban hành Khung chương trình đào tạo trình độ đại học Áp dụng cho hình thức liên thông từ cao đẳng chính quy lên đại học chính quy của 02 chuyên ngành đào tạo theo hệ thống tín chỉ, áp dụng từ khóa tuyển sinh năm Ban hành Khung chương trình đào tạo trình độ đại học Áp dụng cho hình thức liên thông từ cao đẳng chính quy lên đại học chính quy của 02 chuyên ngành đào tạo theo hệ thống tín chỉ, áp dụng từ khóa tuyển sinh năm 2015
5 Quy trình xét công nhận tốt nghiệp (Ban hành kèm theo QĐ số 1092/QĐ-ĐHNN ngày 31/12/2015) Quy trình xét công nhận tốt nghiệp (Ban hành kèm theo QĐ số 1092/QĐ-ĐHNN ngày 31/12/2015)
6 Quy trình đăng ký học phần (Ban hành theo QĐ số 626/QĐ-ĐHNN ngày 29/12/2014) Quy trình đăng ký học phần (Ban hành theo QĐ số 626/QĐ-ĐHNN ngày 29/12/2014)
7 Quyết định 370/QĐ-ĐHNN-ĐT ngày 04/10/2011 Ban hành chuẩn đầu ra các ngành đào tạo bậc đại học Quyết định 370/QĐ-ĐHNN-ĐT ngày 04/10/2011 Ban hành chuẩn đầu ra các ngành đào tạo bậc đại học
8 Quyết định 246/QĐ-ĐHNN ngày 09/08/2012 Ban hành Quy định đào tạo đại học theo chương trình CLC Quyết định 246/QĐ-ĐHNN ngày 09/08/2012 Ban hành Quy định đào tạo đại học theo chương trình CLC
9 Quyết định 497/QĐ-ĐHNN ngày 31/12/2013 Ban hành chuẩn đầu ra ngoại ngữ các ngành đào tạo, bậc đại học (Đông phương học, Ngôn ngữ Trung Quốc) Quyết định 497/QĐ-ĐHNN ngày 31/12/2013 Ban hành chuẩn đầu ra ngoại ngữ các ngành đào tạo, bậc đại học (Đông phương học, Ngôn ngữ Trung Quốc)
10 Quyết định 275/ĐHNN-ĐT ngày 11/07/2014 Ban hành " Quy định đào tạo đại học hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ" Quyết định 275/ĐHNN-ĐT ngày 11/07/2014 Ban hành " Quy định đào tạo đại học hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ"
11 Quyết định 11/QĐ-ĐHNN-ĐT ngày 06/01/2015 Ban hành "Quy định về Thực tập sư phạm cuối khóa Bậc đại học, hệ chính quy" Quyết định 11/QĐ-ĐHNN-ĐT ngày 06/01/2015 Ban hành "Quy định về Thực tập sư phạm cuối khóa Bậc đại học, hệ chính quy"
12 Quyết định 396/QĐ-ĐHNN ngày 02/06/2015 Ban hành Khung chương trình đào tạo trình độ đại học hệ chính quy của 18 chuyên ngành đào tạo theo hệ thống tín chỉ, áp dụng từ khóa tuyển sinh năm 2015 Quyết định 396/QĐ-ĐHNN ngày 02/06/2015 Ban hành Khung chương trình đào tạo trình độ đại học hệ chính quy của 18 chuyên ngành đào tạo theo hệ thống tín chỉ, áp dụng từ khóa tuyển sinh năm 2015
13 Quyết định 522/QĐ-ĐHNN ngày 21/07/2015 Ban hành Khung chương trình đào tạo đại học bằng hai Ngành Ngôn ngữ Anh, hình thức VLVH áp dụng từ khóa tuyển sinh tháng 04/2015 Quyết định 522/QĐ-ĐHNN ngày 21/07/2015 Ban hành Khung chương trình đào tạo đại học bằng hai Ngành Ngôn ngữ Anh, hình thức VLVH áp dụng từ khóa tuyển sinh tháng 04/2015
14 Quyết định 728/QĐ-ĐHNN ngày 17/09/2015 Ban hành định dạng đề thi chuẩn đầu ra ngoại ngữ các ngành đào tạo, bậc đại học Quyết định 728/QĐ-ĐHNN ngày 17/09/2015 Ban hành định dạng đề thi chuẩn đầu ra ngoại ngữ các ngành đào tạo, bậc đại học
15 Quyết định 835/ĐHNN/QĐ-ĐT ngày 19/10/2015 V/v áp dụng định dạng đề thi KSNL tiếng Anh từ bậc 3 đến bậc 5 Quyết định 835/ĐHNN/QĐ-ĐT ngày 19/10/2015 V/v áp dụng định dạng đề thi KSNL tiếng Anh từ bậc 3 đến bậc 5
1 2