Thông báo (V/v Đóng học phí học kỳ I năm học 2018-2019)

Updated : 2018/11/22


Đến nay, đã quá thời hạn đóng học phíHK I/2018-2019 nhưng vẫn còn một số trường hợp chưa hoàn thành học phí theo quyđịnh. Phòng Kế hoạch – Tài chính yêu cầu sinh viên nộp học phí qua tài khoản cánhân của mình (theo thẻ liên kết sinh viên).
          -Thời gian: Từ ngày 21/11/2018 đến hếtngày 23/11/2018.
 Đề nghị sinh viên nghiêm túc thực hiện. Sau thời gian trên, nếu sinh viên không nộp học phí đầy đủ và đúng hạn sẽ không được dự thi kỳ thi kết thúc học phần.