Thông báo điều chỉnh lịch thi các học phần Kỹ năng tiếng khoa tiếng Anh, khoa tiếng Anh chuyên ngành và khoa Quốc tế học.

Updated : 2015/11/30


THÔNG BÁO
V/v điều chỉnh lịch thi các học phần Kỹ năng tiếng khoa tiếng Anh, khoa tiếng Anh chuyên ngành và khoa Quốc tế học.
Phòng Đào tạo thông báo điều chỉnh lịch thi các học phần kỹ năng tiếng theo đúng phân môn trong từng buổi thi như sau:
+ Kỹ năng tiếng B2.1: Thi Nghe + Đọc 
+ Kỹ năng tiếng B2.2: Thi Viết + Nói
+ Kỹ năng tiếng C1.1: Thi Nghe + Đọc
+ Kỹ năng tiếng C1.2: Thi Viết + Nói
Ngày thi, giờ thi và phòng thi không có gì thay đổi. Lịch thi cụ thể như sau:
1. Lịch thi khóa 2012, 2013
2. Lịch thi khóa 2014